Tuyển thành viên cùng sáng lập công ty dịch thuật.

Ton Phi in Bangkok.

Kính thưa quý vị,

Căn cứ vào nhu cầu của thị trường,

Căn cứ vào năng lực của nhân sự nhân văn,

Tập đoàn Charlie có ý tưởng thành lập một công ty dịch thuật.

Trong vòng 1 năm đầu tiên thì ai thuê gì, mình dịch nấy. Sang năm thứ hai, chúng mình sẽ làm chủ các dự án dịch.

Ở trong công ty này, chúng ta sẽ được hưởng lương lũy tiến. Nghĩa là, càng gắn bó nhiều năm với công ty thì lương càng cao.

Trong công ty dịch thuật này, nếu có lợi nhuân, sẽ chia công bằng, theo đóng góp.

Trong công ty này, những người yếu sẽ được những người giỏi đào tạo.

Nếu bạn muốn tham gia, hãy liên lạc với tôi.

Email: tonphi2021@gmail.com

Điện thoại ( Whatsapp, Telegram, Signal, Zalo): +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s