Cẩn thận với những thống kê trên mạng xã hội.

Với các thống kê trên mạng xã hội, có thống kê đúng, thống kê sai, kể cả thống kê đúng thì người ta lại gán cho nó một ý nghĩa sai. Vì vậy, bạn đọc cần phải cẩn thận với các thống kê trên mạng xã hội.

Tôn Phi

Email: tonphi2021@gmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s