Độc toạ Kính Đình sơn-thơ Lý Bạch.

Tác giả: Lý Bạch.

Văn bản:

獨坐敬亭山


眾鳥高飛盡,
孤雲獨去閒。
相看兩不厭,
只有敬亭山。


Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường

Phiên âm:

Độc toạ Kính Đình sơn
Chúng điểu cao phi tận,
Cô vân độc khứ nhàn.
Tương khan lưỡng bất yếm,
Chỉ hữu Kính Đình san (sơn).

Dịch nghĩa:
Bầy chim bay đi hết,
Đám mây lẻ một mình lững lờ.
Nhìn nhau mãi không chán,
Chỉ có núi Kính Đình.

Dịch thơ:

Trên cao, chim đã bay đi hết,

một đám mây lẻ loi trôi chầm chậm,

chỉ có núi Kính Đình

và tôi cùng nhìn mà không chán.

Bản dịch thơ thứ hai:

Đàn chim đã bay hết


Mây lẻ từ từ trôi


Cùng nhìn chẳng thấy chán

Chỉ núi Kính Đình thôi.

(Năm 753)

Độc toạ Kính Đình sơn 獨坐敬亭山 • Ngồi một mình ở núi Kính Đình
Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Lý Bạch

  • Thiên gia thi » Ngũ ngôn tuyệt cú

Giá sách:

PDF: 250 000 VNĐ.

Sách in: 450 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-Ngân hàng ACB-Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s