Giới thiệu sách Những trường đại học nổi tiếng thế giới- Tái bản lần thứ 2 của tác giả Tôn Phi.

Học tập bậc đại học, sau khi tốt nghiệp phải có sản phẩm sáng tạo.

Tôi quen giáo sư Nguyễn Thế Hùng năm 2016. Vào năm đó xảy ra thảm họa Formosa, tôi là sinh viên, cũng là một phóng viên và đi đến phỏng vấn ông. Trải qua 6 năm (2022), giáo sư Nguyễn Thế Hùng vẫn hỏi han tình hình nghiên cứu văn học của tôi. Ông nói rằng tôi đã có những tiến bộ vượt bậc trong văn học.

Giáo sư Nguyễn Thế Hùng ở đại học Bách Khoa Đà Nẵng đang làm việc vì một ngày mai tươi sáng. Ông nói rằng, người sinh viên phải có, trước hết là sức khỏe, thứ hai là phương pháp luận ngành nghề đúng đắn, thứ ba là quen biết xã hội và các mối quan hệ khoa học. Kiến thức chỉ là sau cùng.

Giới thiệu sách mới.
Những trường đại học nổi tiếng thế giới.
Tác giả: Loan Mỹ-Tôn Phi.
Số ISBN: 9798809362467
Giá sách:
PDF: 120 000 VNĐ.
Sách in: 500 000 VNĐ. (In màu toàn bộ).
Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.
Liên lạc tác giả: tonphi2021@gmail.com

Trợ lý: tmyloan1817@gmail.com

Trân trọng cám ơn quý vị. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s