Giới thiệu sách Đại cương nghệ thuật học của tác giả Loan Mỹ, tái bản lần thứ 2.

Tác giả chính Loan Mỹ và một số tác giả khác. Khi quý bạn đặt sách, chúng tôi có thêm vào những phần của triết gia Kim Định khi lý luận về nghệ thuật.

Giá sách:

PDF: 150 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi. Bạn nào có ví Paypal thì gửi qua Paypal: tonphi93@icloud.com.

Chúng tôi sẽ gửi sách PDF về cho quý vị.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s