Kỷ yếu nhà xuất bản Sống Mới.

Tác giả Tôn Phi và bạn cùng lớp. 2016.

Nhà xuất bản Sống Mới Việt Nam thành lập vào tháng 10 năm 2021.

Chúng tôi có nhiều đầu sách chất lượng và một số chương trình làm việc.

Sau đây là Kỷ yếu Nhà xuất bản Sống Mới cảu chúng tôi. Liên lạc của các tác giả có đầy đủ trong sách cho các bạn tiện liên hệ.

Sách này miễn phí cho bạn đọc tải xuống.

Trân trọng,

Tôn Phi.

Liên lạc nhà xuất bản Sống Mới:

tonphi2021@hotmail.com (gặp ông Tôn Phi)

tonthanck@gmail.com (gặp trợ lý Tôn Thân)

Ở Mỹ, quý vị gọi cho:

doanh@dslexstreme@gmail.com (gặp trợ lý Nguyễn Kinh Doanh, phòng tác quyền)

Số điện thoại tại Mỹ: 001 (213) 361-7929.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s