Giới thiệu tập sách “Thơ tình gửi em” của nhóm soạn giả Tôn Phi.

Giá sách:
PDF: 120 000 VNĐ.
Sách in: 300 000 VNĐ.

Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499-ACB-Tôn Phi.
Paypal: teacherkimngan@hotmail.com
Liên lạc mua sách: tonphi2021@hotmail.com
Liên hệ phòng bản quyền: doanh@dslextreme.com

Sau khi gửi tiền sách, quý vị tải sách về tại đây:

Thanh toán bằng thẻ quốc tế:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s