Ông Nguyễn Văn Lợi bán giải-pháp chống ngập hiệu-quả 100%, chi-phí thấp, dùng được cho cả nước.

Ảnh: Ông Nguyễn Văn Lợi-Người San Jose

Ông Nguyễn Văn Lợi, 73 tuổi, ở San Jose có giải-pháp chống ngập hiệu-quả 100%, chi-phí thấp, dùng được cho cả nước. Ông muốn bán giải-pháp này cho nhà-nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.

“Việc chống ngập ở Việt Nam hiện nay rất bức-thiết, nhà-nước đã đổ ngót-nghét 100.000 tỷ đồng xuống cống mà ngập vẫn hoàn ngập. Như vậy là họ đang bế-tắc, không có giải-pháp hiệu-quả. Nhìn như vậy sẽ thấy giải-pháp của tôi có giá-trị rất lớn.”- ông Nguyễn Văn Lợi viết.

Ông Nguyễn Văn Lợi đề nghị người dân là nạn-nhận của nước ngập ủng-hộ việc chống ngập, ủng-hộ việc nhà nước trả tiền bản-quyền chống ngập. Kế-hoạch hành-động trong vòng 3 năm sẽ có kết-quả.

Ông Nguyễn Văn Lợi cử tôi -Tôn Phi- làm người đại diện cho bản quyền chống ngập.

“Anh là người đầu-tiên và duy-nhất mà tôi mời hợp-tác.

Xin anh giúp tôi với.

Trang-trọng cám ơn anh.

Nguyễn Văn Lợi”

Đà Lạt, ngày 09 tháng 06 năm 2020. ( 2 năm trước).

Liên lạc:

Tôn Phi

tonphi2021@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s