Làng tôi từng có người suýt lên làm thủ tướng Việt Nam.

Bây giờ, năm 2021 này, trong cộng đồng người Việt tại Séc có tin đồn rằng, Tôn Phi sẽ ra Hà Nội làm thủ tướng Việt Nam.

Qủa thực, năm 1945, làng tôi từng đã có người suýt lên làm thủ tướng Việt Nam. Đó là cụ Tú Hương.

Năm 1945, kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Pháp, Nhật, Mỹ tuyên bố kết thúc chiến tranh. Cả 3 đế quốc sắp xếp để Việt Nam lấy lại nền độc lập, Bảo Đại lên ngôi hoàng đế. Vào thời điểm đó, vua Bảo Đại kiếm người lên làm thủ tướng Việt Nam. Trong nền quân chủ lập hiến, vua đóng vai trò tượng trưng, thủ tướng điều hành nội các gồm khoảng 8 vị bộ trưởng. Vua Bảo Đại nhắm đến cụ Tú Hương làng tôi, mời cụ ra làm thủ tướng.

Lịch sử không có chữ “nếu”. Nếu ngày đó cụ Tú Hương ra làm thủ tướng, thì đã không có 2 triệu người chết sau này. Cũng không trách cụ được. Trên đời này, ai lo giữ lấy thân. Cụ Tú Hương sợ mất mạng, cho nên đang đêm bỏ trốn. Lúc sứ thần của vua Bảo Đại đến làng thì đã không thấy cụ đâu. Cho đến tận bây giờ, năm 2022, tức là sau 80 năm, con cháu của cụ Tú Hương vẫn chưa dám về thăm làng. Bảo Đại có nghĩa là Bãi Đạo. Đạo không còn, cụ không làm thủ tướng.

Nhưng làng tôi chắc chắn sẽ có một thủ tướng. Điều đó không thể khác được. Lời nguyền rằng trong buổi hưng thế, nước Việt Nam sẽ có một thủ tướng là người làng tôi.

Chắc chắn đó không phải là tôi. Tại sao? Tại tôi tính như vầy: Nếu làm thủ tướng thì lương tháng tối đa chỉ được 40 triệu. Còn nếu làm chủ tịch của tập đoàn xuất bản, mỗi ngày bán được 300 cuốn sách, tính sương sương cũng được 75 triệu. Vậy, làm tập đoàn xuất bản một ngày lời nhiều hơn làm thủ tướng một tháng. Chủ tịch tập đoàn xuất bản ăn thịt bò dát vàng cũng không ai dám nói gì, vì đó là trí tuệ của anh ta. Còn thủ tướng ăn thịt bò dát vàng, toàn dân sẽ chửi là đồ tham nhũng. Nếu là bạn, bạn sẽ chọn làm cái chi? Tất nhiên là làm chủ tịch tập đoàn xuất bản.

Mùa nay là mùa thiên hạ đại loạn. Mùa này, tôi không dại gì ra làm thủ tướng. Làm chủ tịch tập đoàn xuất bản còn có người chơi với, làm thủ tướng chắc không ai chơi cùng. Cụ Tú Hương năm xưa cũng vậy. Cụ bỏ trốn là rất đúng.

Viết tại Sài Gòn, ngày 12 tháng 06 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn)

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Whatsapp, Signal: +84344331741

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s