Nhà văn Tôn Phi ký tặng sách “Việt sử đại cương” cho nữ kiến trúc sư Hàn Quốc.

Sáng nay, ngày 28 tháng 06 năm 2022, tại quận 7, Sài Gòn, nhà văn Tôn Phi đã ký tặng sách Việt sử đại cương ( A brief about Vietnamese history)- ISBN 9798401916211- cho một nữ kiến trúc sư người Hàn Quốc.

Bà cho biết đã có 5 năm sinh sống tại Việt Nam.

Mình tặng sách cho bà. Định đưa xong cuốn sách đi ngay. Bà và bạn gái giữ lại, bắt ông tác giả phải ký tên mới chịu. (Cuốn sách này có cho không người Việt cũng chưa chắc đã lấy, vì người Việt không thích học sử. Nhưng người Hàn Quốc thì rất thích sách này của tác giả Tôn Phi).

Ảnh bìa sách Việt sử đại cương của tác giả Tôn Phi.

Tôi và bà kiến trúc sư Song cùng đọc một trang trong sách. Giở ra được đúng bài về Chính phủ quốc gia của thủ tướng Trần Trọng Kim. Bà này biết đọc tiếng Việt và cả tiếng Hán.

Trên 5000 năm lịch sử của Việt tộc đã được tóm tắt chỉ trong trên dưới 200 trang A4. Tác phẩm có giá trị thần học, sử học, toán học, văn học rất cao. Có thể nói, Việt sử đại cương của nhà xuất bản Sống mới là tác phẩm tốt nhất viết về lịch sử hôm nay.

-Đây là chính phủ Việt Nam năm 1945, độc lập. Bên Hàn Quốc độc lập năm 1945 hay 1948? Tôn Phi hỏi.

– 1945, bà kiến trúc sư Hàn Quốc trả lời bằng tiếng Anh.

( Năm 1945, Nhật Bản trao trả độc lập cho Triều Tiên và Hàn Quốc. Năm 1948, Hàn Quốc tuyên bố độc lập- đặt quốc hiệu là Đại Hàn Dân Quốc, thủ đô tại Seoul).

Hình như Hàn Quốc cũng chưa có tập đoàn xuất bản nào. Nếu vậy, hiện tại ở châu Á chỉ có 2 tập đoàn xuất bản: Tập đoàn Springer của Singapore và tập đoàn Charlie Sài Gòn của ông Tôn Phi.

Quận 7, Sài Gòn, ngày 28 tháng 06 năm 2022

Tôn Phi,

Tác giả sách Việt sử đại cương

Giám đốc nhà xuất bản Sống Mới- Tập đoàn xuất bản Charlie Sài Gòn.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com

Phone, Zalo, Whatsapp, Signal: +84344331741.

Trợ lý: tonthanck@gmail.com.

Về sách Việt sử đại cương.

Giá: 400 000 VNĐ. Số tài khoản nhận tiền đặt sách: 142720499- Ngân hàng ACB- Chủ tài khoản: Tôn Phi.

Writer Ton Phi signed a book of general Vietnamese history for a Korean female architect.

Book cover A brief about Vietnamese history by author Ton Phi.


This morning, June 28, 2022, in District 7, Saigon, writer Ton Phi signed the book A brief about Vietnamese history-ISBN 9798401916211- for a Korean female architect.


She said that she has lived in Vietnam for 5 years.
I gave her a book. I’m going to give the book away right away. She and her girlfriend kept it, forcing the author to sign it. (This book is not available to Vietnamese people, because Vietnamese people don’t like to study history. But Koreans really like this book by Ton Phi).


Architect Song and I read the same page in the book. Turn to the correct article about Prime Minister Tran Trong Kim’s National Government. She can read Vietnamese and Chinese.


Over 5000 years of history of the Viet ethnic group has been summarized in just over 200 pages A4. The work has very high theological, historical, mathematical and literary value. It can be said that the Vietnamese History of the New Live Publishing House is the best work written on history today.

 • This is the Vietnamese government in 1945, independent. Korea’s independence in 1945 or 1948? Author Ton Phi asked.
 • 1945, the Korean architect answered in English.
  (In 1945, Japan granted independence to Korea and Korea. In 1948, Korea declared its independence – naming the country as the Republic of Korea, the capital in Seoul).

 • It seems that Korea does not have a publishing group. If so, there are currently only two publishing groups in Asia: Singapore’s Springer Group and Mr. Ton Phi’s Charlie Saigon Group.
  District 7, Saigon, June 28, 2022
  Ton Phi,
  Author of the book A brief of Vietnamese History
  Director of New Live Publishing House – Charlie Saigon Publishing Corporation.
  Contact the author: tonphi2021@hotmail.com
  Phone, Zalo, Whatsapp, Signal: +8434431741.
  About the book of general Vietnamese history.
  Price: 400 000 VND. Account number to receive money for booking: 142720499- ACB Bank- Account holder: Ton Phi.

Thank you for support!

7 comments

 1. Sách này bác tặng cho ai người Việt mà ko lấy thì làm ơn tặng lại cho e nhé ? Chúc bác luôn vươn xa với sự nghiệp trong tương lai HUY HOANG

  Like

 2. Chúc mừng em, mong tương lai sách em được nhiều người biết đến, cố gắng lên

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s