Năm 28 tuổi

Năm 28 tuổi, ông Tôn Phi làm tác giả của sách Việt sử đại cương. Có những đứa căm thù ông Tôn Phi, vì sách Việt sử đại cương đã đến được tay người Việt trên khắp toàn cầu.

Việt sử đại cương là một nỗ lực làm việc tập thể, vui vẻ của nhiều tác giả. Khi tiến sĩ sử học Phạm Cao Dương cũng làm việc cho ông Tôn Phi nữa thì nhiều người đã biết rằng, nhà xuất bản Sống Mới là nhà xuất bản lớn nhất Việt Nam.

Đội ngũ làm sách Việt sử đại cương đến từ nhiều chuyên ngành: Văn học, kinh tế học, kỹ nghệ, điện toán, kiến trúc,…Các bạn làm việc với nhau vì yêu sử Việt. Có những thầy giáo nói rằng, Việt sử đại cương sẽ thay thế sách giáo khoa hiện nay.

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s