Sức mạnh của lời cầu nguyện.

Khi có Đức Chúa Trời ở bên cạnh, cho dù bạn có yếu mấy, bạn cũng sẽ trở thành lớn.

Khi không có Đức Chúa Trời ở cùng, cho dù bạn có lớn mấy, cũng trở thành hư vô.

Chỉ cần được Đức Chúa Trời chúc phúc, cậu bé Đa-vít đã đánh bại tên khổng lồ Gô-li-át như đánh bại một con chó (cách dùng từ của Gô-li-át).

Ngoài Đức Chúa Trời ra, không một ai có thể ban cho chúng ta sự cứu chuộc. Không một thần nào có thể ban phước hay giáng họa lên muôn dân.

Lời cầu nguyện có khả năng thay đổi trạng huống đến mức không ngờ.

Viết bởi Tôn Phi, chủ tập đoàn xuất bản Charlie.

6 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s