Bạn của tôi ở Ukraine báo về tin chiến thắng.

Những người bạn của Tôn Phi ở Ukraine báo về tin chiến thắng. Có những người là quân tình nguyện. Có người cổ vũ. Có người là nhà tài trợ. Chúng ta cùng nhau làm việc vì một ngày mai tươi sáng.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, ngày 25 tháng 09 năm 2022.

Tôn Phi (triết gia Lê Minh Tôn).

Liên lạc tác giả: tonphi2021@hotmail.com.

Doanh@dslextreme.com.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s