Khi 1.000 tiến sĩ biên soạn thua 2 em sinh viên viết sách giáo khoa.

Bộ giáo dục và đào tạo chơi lớn. Hơn 1.000 tiến sĩ biên soạn sách giáo khoa mới. Trong 1.574 tác giả tham gia soạn sách giáo khoa mới, 70% có trình độ từ tiến sĩ trở lên. Vậy mà thua 2 em sinh viên viết sách Việt sử đại cương.

Đến khi nào thì người thua mới nhận thua, thay vì sử dụng các biện pháp bạo lực?

One comment

  1. Đơn giản một bên là đam mê, còn bên kia là giá áo túi cơm. Theo lệnh cấp trên lãnh đạo trên danh sách phê duyệt ngân sách chia chác. Thằng lãnh đạo thì không biết gì, nhưng lại là người có quyền chia chác chia phần.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s