Đáng rủa sả thay người thợ làm tượng để thờ.

Trong Kinh Thánh, có câu:

“Đáng rủa sả thay người nào làm tượng chạm hay là tượng đúc, là vật gớm ghiếc cho Đức Giê-hô-va, công việc bởi tay người thợ, dựng nó lên trong nơi kín nhiệm! Cả dân sự phải đáp: A-men!”

(Phục truyền luật lệ ký chương 27).

Câu lời Chúa này rất khó để có thể được chấp nhận trong văn hoá Việt Nam. Song đã đến lúc cần phải có một sự thay đổi về văn hoá.

Viết tại quận 7, Sài Gòn, 30 tháng 09 năm 2022.

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s