Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường: “Trường Giang, Hoàng Hà không thể chảy ngược dòng”.

Câu nói này có nghĩa, dân Tàu sẽ quay về với văn hoá Nho giáo truyền thống, thay cho các loại ý thức hệ tào lao bên ngoài tràn vào.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s